SFS 2016:589 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

160589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

1

I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den överföras

elektroniskt till Statens skolinspektion respektive Statens skolverk.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om elek-

tronisk överföring av en ansökan om godkännande och om elektronisk under-
skrift.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om de

ansökningar som regleras i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2016:589

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016