SFS 2016:590 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185);

160590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185) ska ha

följande lydelse.

15 kap.

3 §

Statens skolinspektion respektive Statens skolverk får med avseende på

ansökningar som myndigheten ska pröva enligt denna förordning meddela
föreskrifter om överföring av en elektronisk ansökan och om elektronisk
underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs om ansökningsför-
farandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:590

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016