SFS 2016:591 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257);

160591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 och 10 §§, 4 kap. 37 § och 7 kap. 1 §

försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara under-

tecknad med en elektronisk underskrift.

10 §

En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får

undertecknas med en elektronisk underskrift.

4 kap.

37 §

Avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsföretag, 2 200 kronor

eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elek-
tronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan om bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation

enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 kap. 1 § fjärde stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt

25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 11 kap. 17 § tredje stycket
lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller

12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

6. vid anmälan om delning enligt 24

kap. 27 § aktiebolagslagen,

1 000 kronor, och

7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då anteckning i registret

annars ska göras, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt
och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

SFS 2016:591

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:591

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7 kap.

1 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap.

8 §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska

få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får

undertecknas med en elektronisk underskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)