SFS 2016:593 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);

160593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § varumärkesförordningen (2011:594)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om att en hand-

ling som avses i 1 § får överföras elektroniskt till verket och på vilket sätt
detta ska ske.

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad med en elek-

tronisk underskrift.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får

användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:593

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016