SFS 2016:594 Förordning om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering;

160594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:595) om
administrativ hävning av en firmaregistrering;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:595) om administrativ

hävning av en firmaregistrering ska ha följande lydelse.

6 §

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan

om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elek-
troniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling ska

vara undertecknad med en elektronisk underskrift och vilka elektroniska
underskrifter som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en an-

sökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt
ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:594

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016