SFS 2016:595 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

160595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 60 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha föl-

jande lydelse.

60 §

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras

inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot
avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfalls-

mängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transport-

dokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektro-
niska underskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:595

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016