SFS 2016:597 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning;

160597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 19 § och 7 kap. 8 § förordningen

(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

6 kap.

19 §

Tillstånd enligt 1 § lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får över-

föras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en

ansökan och elektronisk underskrift samt de ytterligare föreskrifter som be-
hövs för ansökningsförfarandet.

7 kap.

8 §

Ersättningens storlek i de fall som avses i 6 och 7 §§ beslutas av rege-

ringen.

Ansökan om sådan ersättning görs hos Statens skolverk som beslutar om

ersättningen i det enskilda fallet och betalar ut beloppen snarast möjligt.

Skolverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansö-

kan och elektronisk underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs
för ansökningsförfarandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:597

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016