SFS 2016:599 Förordning om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer;

160599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:880) om
sprängämnesprekursorer;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:880) om sprängämnes-

prekursorer ska ha följande lydelse.

4 §

Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om upp-

gifterna i ansökan bekräftas med en sådan elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:599

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016