SFS 2016:600 Förordning om ändring i förordningen (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

160600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:213) om lån till
nätföretag för att underlätta anslutning av
förnybar elproduktion;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2015:213) om lån till nät-

företag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion ska ha följande
lydelse.

10 §

En ansökan om lån ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden

och ges in till Svenska kraftnät. Om den ges in elektroniskt, ska den vara
undertecknad med en elektronisk underskrift.

Sökanden ska lämna Svenska kraftnät de uppgifter och göra den utredning

som myndigheten bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:600

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016