SFS 2016:601 Förordning om ändring i förordningen (2015:801) om internationella skolor;

160601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:801) om
internationella skolor;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2015:801) om internationella

skolor ska ha följande lydelse.

16 §

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk över-

föring av ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter
som behövs för verkställigheten av 13 och 14 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:601

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016