SFS 2016:602 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

160602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiering av Post- och telestyrelsens
verksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt

� 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
� 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
� 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
� 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät,

och

� 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om elektronisk identifiering.

Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera

avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Postverksamhet

2 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en

årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och
telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst
23 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillstånds-
havarna.

3 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker

om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en
särskild avgift.

4 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en

särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen.
Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för
denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska
fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

Elektronisk kommunikation

5 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver

SFS 2016:602

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:602

verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att
använda nummer får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att

använda nummer.

6 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av
radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst
120 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyn-
digheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst
1 500 000 kr.

7 §

Den som får radiocertifikat ska betala en avgift med högst 1 000 kr.

8 §

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en hand-

läggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 §
samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23
eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare men enligt
lagen är undantagen från tillståndsplikt.

Radioutrustning

9 §

Det totala avgiftsuttaget för marknadskontroll enligt radioutrustnings-

lagen (2016:392) får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndig-
heten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst
90 000 kr.

Utbyggnad av bredbandsnät

10 §

Det totala avgiftsuttaget för den årliga avgiften för tvistlösning och till-

syn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät får
uppgå till högst 25 000 000 kr.

Betrodda tjänster

11 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhan-

dahåller betrodda tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/
93/EG ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2016:561)
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identi-
fiering.

Avgifterna får uppgå till högst 25 000 kr per tillhandahållare och år.

Gemensamma bestämmelser

12 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

background image

3

SFS 2016:602

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon

av 2�4 §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om
det finns särskilda skäl till det.

13 §

Post- och telestyrelsen ska offentliggöra en översikt över sina kost-

nader under året och den sammanlagda summan av de avgifter som har beta-
lats till myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:767) om finansiering

av Post- och telestyrelsens verksamhet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016