SFS 2016:603 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

160603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4, 17, 19 och 20 §§ förordningen (2007:951)

med instruktion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer,

inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att
främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,

2. främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet och följa tillgången till

bredband,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation

och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för

radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rät-
tigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvänd-
ningen,

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska

radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen

(2016:392),

14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ska ge

1 Senaste lydelse 2014:1441.

SFS 2016:603

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:603

stöd och information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda
tjänster,

15. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,

16. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för
ökad krishanteringsförmåga,

17. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda upp-
gifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskydds-
området samt med andra berörda aktörer,

18. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet, och

19. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om

åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informationstjänsten
för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag.

17 § Vid prövningen av ärenden enligt 7 kap. 10 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 § och 4 kap. 9 § lagen
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska föredraganden
vara lagfaren.

19 §

2

Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet

finns i

� 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
� 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
� 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
� 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät,
� 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om elektronisk identifiering, och

� förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens

verksamhet.

20 §

3

De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon

annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, postlagen (2010:1045) eller radioutrustnings-
lagen (2016:392) eller som omfattas av lagen (2016:561) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. De får inte
heller vara anställda hos eller åta sig uppdrag för ett företag som driver sådan
verksamhet. Post- och telestyrelsen får dock i enskilda fall besluta om undan-
tag från detta förbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

2 Senaste lydelse 2010:1050.

3 Senaste lydelse 2010:1050.

background image

3

SFS 2016:603

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016