SFS 2016:604 Lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

160604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning
av Europeiska unionens statsstödsregler;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:388) om

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

dels att 1, 4, 5 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 12 § ska lyda ⬝Upplysningsskyldighet och

registerföring⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 a och 14 §§, och närmast före

14 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unio-

nens statsstödsregler.

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genom-

förandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt (EUF-fördraget).

4 §

Av EU-rätten följer att den som ska betala tillbaka ett olagligt stöd ska

betala ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till stödmottagarens
förfogande till den dag då stödet betalas tillbaka. Om Europeiska kommis-
sionen beslutar att ett olagligt stöd är förenligt med den inre marknaden följer
av EU-rätten att stödmottagaren ska betala ränta på stödbeloppet från den dag
då stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då Europeiska
kommissionen meddelar beslutet.

I kapitel V i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april

2004 om genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om tillämp-
ningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt finns bestämmelser om beräkning av ränta. Bestämmelserna ska
tillämpas även i fall då kommissionen inte fattat något beslut i ärendet.

5 §

Preskription av en fordran som avser återbetalning av olagligt stöd av-

bryts, förutom på de sätt som framgår av 5 § preskriptionslagen (1981:130),
på det sätt som avses i artikel 17.2 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den
13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

1 Prop. 2015/16:156, bet. 2015/16:NU20, rskr. 2015/16:262.

SFS 2016:604

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:604

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

12 a §

Den som genomför en stödåtgärd som godkänts av Europeiska kom-

missionen eller som genom en förordning eller ett beslut av kommissionen
undantagits från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget ska i
den omfattning som kommissionen bestämt

1. lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden,

och

2. föra register över stödåtgärden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om uppgifts- och
registerskyldigheten i första stycket.

13 § När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt
rådets förordning (EU) 2015/1589 har kommissionen rätt att få handräckning
av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det

berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyn-

digheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget om en begä-
ran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmel-
serna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning.

Yttrande från Europeiska kommissionen

14 §

Ett yttrande som lämnats av Europeiska kommissionen med tillämp-

ning av artikel 29.2 i rådets förordning (EU) 2015/1589 får i allmän domstol
beaktas av rätten utan åberopande av part. Parterna ska ges tillfälle att yttra
sig över yttrandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)