SFS 2016:605 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

160605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

�&terkrav av olagligt statsstöd

2 §

Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388) om

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler prövas av den myndighet
som lämnat stödet, om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något
annat.

Uppgiftslämnande

3 §

Enligt 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Euro-

peiska unionens statsstödsregler ska den som genomför en stödåtgärd lämna
uppgifter för offentliggörande av stöd. Myndigheten för tillväxtpolitiska ut-
värderingar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgif-
terna ska lämnas.

4 §

Enligt 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Euro-

peiska unionens statsstödsregler ska den som genomför en stödåtgärd lämna
uppgifter för rapportering av stöd. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska
lämnas.

Registerföring

5 §

I fråga om skyldigheten att föra register enligt 12 a § första stycket 2

lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
tillämpas 6 och 7 §§, om inte regeringen föreskriver något annat.

6 §

Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan

angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i

SFS 2016:605

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:605

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni

2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2. artikel 13 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni

2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbruks-
sektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt, eller

3. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 de-

cember 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verk-
samma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vatten-
bruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

7 §

Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan

angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i

1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april

2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 de-

cember 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

3. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 de-

cember 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jord-
brukssektorn, eller

4. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni

2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vatten-
brukssektorn.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:470) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)