SFS 2016:607 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

160607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1272) om
Swedfund International AB:s stöd till små och
medelstora svenska företags investeringar i
Swedfunds samarbetsländer;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 och 8 §§ förordningen (2008:1272) om Swed-

fund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investe-
ringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

5 §

Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av

avskrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.
Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissio-

nens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av
Swedfund.

8 §

1

Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas

upp till omedelbar betalning om

1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av

sökanden,

2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller

för stödet, eller

3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn

till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas till-

baka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även för stöd som

lämnats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2013:478.

SFS 2016:607

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:607

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)