SFS 2016:608 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

160608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1080) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2010:1080) med instruktion

för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha följande
lydelse.

16 §

1

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten tillämpa kommis-

sionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:482.

SFS 2016:608

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016