SFS 2016:609 Förordning om ändring i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan

160609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:192) om
statsbidrag för entreprenörskap i skolan;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:192) om statsbidrag för

entreprenörskap i skolan ska ha följande lydelse.

4 §

1

Om statsbidrag enligt denna förordning lämnas till organisationer som

är att anse som företag enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt, lämnas bidraget som ett stöd av mindre betydelse enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat
har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av
Statens skolverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:483.

SFS 2016:609

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016