SFS 2016:610 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

160610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:761) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation
inom energiområdet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:761) om statligt stöd

till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

dels att 27 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av följande

lydelse.

27 §

För lån ska, om inte något annat särskilt föreskrivs, de säkerheter stäl-

las som bedöms skäliga med hänsyn till stödets ändamål, sökandens ekono-
miska ställning och övriga omständigheter. Om ställda säkerheter försämras
väsentligt, får lånet sägas upp till omedelbar betalning.

27 a §

Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska

sägas upp till omedelbar betalning om

1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sö-

kanden,

2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller

för stödet, eller

3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn

till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas till-

baka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut.

27 b §

Energimyndigheten bevakar statens rätt i fråga om beviljat stöd och

får i samband med ackord eller annars avstå från denna rätt om kapitalbelop-
pet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sam-
manlagda kapitalbeloppet inte överstiger 1 miljon kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelserna i 27 a § tillämpas även för stöd som lämnats före

ikraftträdandet.

SFS 2016:610

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:610

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)