SFS 2016:613 Förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

160613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till
anläggning av kanalisation;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:81) om stöd till anlägg-

ning av kanalisation ska ha följande lydelse.

4 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning
ska utföras av den länsstyrelse som enligt 8 § beslutar om stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:613

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016