SFS 2016:615 Förordning om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

160615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för
innovativt byggande av bostäder för unga;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:145) om stöd för

innovativt byggande av bostäder för unga

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning
ska utföras av Boverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller för register som förs över stöd som lämnats en-

ligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:615

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016