SFS 2016:617 Förordning om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

160617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till
enskilda vägar med anledning av branden i
Västmanlands län sommaren 2014;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2015:141) om stöd till en-

skilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
ska ha följande lydelse.

8 §

I 4 § förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens

statsstödsregler finns bestämmelser om uppgiftslämnande för rapportering av
stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:617

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016