SFS 2016:618 Förordning om ändring i förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

160618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1435) om
statsbidrag till internationellt utbyte och
samarbete på litteraturområdet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1435) om statsbidrag till

internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet ska ha följande
lydelse.

5 §

1

Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kom-

missionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat
har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av
Statens kulturråd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1523.

SFS 2016:618

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016