SFS 2016:619 Förordning om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

160619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1058) om
statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2010:1058) om statsbidrag

till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska ha följande
lydelse.

11 §

Statsbidrag till läsfrämjande insatser enligt denna förordning lämnas

som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre bety-
delse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i
kommissionens förordning ska utföras av Statens kulturråd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjelllman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

SFS 2016:619

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016