SFS 2016:620 Förordning om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

160620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1053) om
statsbidrag för digitalisering av biografer;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:1053) om statsbidrag för

digitalisering av biografer ska ha följande lydelse.

3 §

Statsbidrag lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissio-

nens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Stif-
telsen Svenska Filminstitutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

SFS 2016:620

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016