SFS 2016:621 Förordning om ändring i förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

160621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:200) om
statsbidrag till finansiering av svensk film i
enlighet med 2013 års filmavtal;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:200) om statsbidrag

till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 7 a och 39 §§ ska ha följande lydelse.

7 a §

1

Produktionsstöd lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår
av 8�19 §§.

Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommissionens förordning ska ut-
föras av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

39 §

2

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:664.

2 Senaste lydelse 2015:664.

SFS 2016:621

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016