SFS 2016:623 Förordning om redovisningscentraler för taxitrafik

160623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om redovisningscentraler för taxitrafik;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och 2 a kap. taxitrafik-
lagen (2012:211).

Tillståndsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:1020)

om redovisningscentraler för taxitrafik.

Ansökan

3 §

En ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral ska vara

skriftlig och ges in till Transportstyrelsen.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar som behövs

för att visa att verksamheten kommer att uppfylla kraven enligt 8�10 och
13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och de före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Transportstyrelsen ska, i fråga om utländska medborgare som inte har hem-

vist i Sverige, godta som utredning om gott anseende sådana utdrag ur en be-
hörig myndighets register eller intyg som är utfärdade av en behörig myndig-
het eller ett organ, i det land där utlänningen är medborgare eller har sin hem-
vist.

4 §

Sökanden ska på begäran lämna det ytterligare underlag som Transport-

styrelsen behöver för att kunna pröva en ansökan om tillstånd för att få driva
en redovisningscentral.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2016:623

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:623

Beslut om tillstånd

5 §

Ett beslut om tillstånd för att få driva en redovisningscentral ska minst

innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress och personnummer, organisationsnum-

mer, samordningsnummer eller motsvarande identitetsbeteckning,

2. uppgift om vem eller vilka som ska vara verksamhetsansvariga och om

övriga prövade personer enligt 11 § lagen (2014:1020) om redovisningscen-
traler för taxitrafik, och

3. en påminnelse om skyldigheterna enligt 12 § lagen om redovisnings-

centraler för taxitrafik och en upplysning om under vilka förutsättningar som
tillståndet kan återkallas.

Certifiering av teknisk utrustning

6 §

Den tekniska utrustning som används i redovisningscentralens verksam-

het ska vara certifierad av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ur-
sprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-
troll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i
något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid certifiering av sådan teknisk utrustning tillämpas de föreskrifter om

teknisk utrustning som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av
denna förordning.

Tillståndsprövning

7 §

Kravet på gott anseende enligt 8 och 13 §§ lagen (2014:1020) om redo-

visningscentraler för taxitrafik anses inte uppfyllt av den som dömts för ett
allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott.

Kravet på gott anseende anses inte heller uppfyllt av den som har medde-

lats återkallelse eller upprepade gånger har meddelats varning enligt 18 §
lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

8 §

Om en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral av-

slås på grund av omständigheter som anges i 7 §, ska en tid på lägst sex måna-
der bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att driva en redo-
visningscentral.

Anmälan om ändrade förhållanden

9 §

Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla om den eller de

som är verksamhetsansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen
ska avse byts ut, senast en vecka efter det att bytet har skett. Detsamma gäller
om någon sådan person tillkommer.

10 §

Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla ändringar av den

adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, lagring och
utlämnande finns. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, ska

background image

3

SFS 2016:623

ändringar av adressen till det företag med vilket avtal om lagring slutits anmä-
las.

11 §

Det som föreskrivs om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan

ansökan i 3 och 4 §§ gäller också en anmälan enligt 9 och 10 §§ och pröv-
ningen med anledning av en sådan anmälan.

Tillsyn

12 §

I 27 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik finns

bestämmelser om att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att den lagen
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna

den information som Transportstyrelsen behöver för att utföra tillsynen.

Anmälan om anlitad redovisningscentral

13 §

En anmälan enligt 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad

redovisningscentral ska göras till Transportstyrelsen.

Myndigheters underrättelseskyldighet

14 §

En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten upp-

märksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av
om en tillståndshavare ska meddelas en varning eller om tillståndet ska åter-
kallas.

15 §

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter

eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som
styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

16 §

När en domstol dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § förord-

ningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett
mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet ome-
delbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser någon
som har tillstånd för att få driva redovisningscentral eller någon annan prövad
som avses i 11 och 12 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för
taxitrafik.

Uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter

17 §

Sådan uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter som av-

ses i 24 § tredje stycket lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxi-
trafik ska lämnas senast en vecka efter det att överföringen senast skulle ha
gjorts. Uppgiften ska lämnas om taxameteruppgifterna som omfattas av över-
föringsskyldigheten helt eller delvis har uteblivit.

background image

4

SFS 2016:623

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bemyndiganden

Krav för tillstånd

18 §

Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§ lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. I 2 § förordningen
(2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att
statliga myndigheter som får meddela föreskrifter om vissa egenskaper hos
produkter, anläggningar eller motsvarande (föreskrivande myndigheter) ska
höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar före-
skrifter om bedömning av överensstämmelse.

Utlämnande av taxameteruppgifter m.m.

19 §

Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen för

ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare före-
skrifter om

1. vilka taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten enligt

2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211),

2. digital och trådlös överföring av taxameteruppgifter enligt 2 a kap. 3 §

taxitrafiklagen,

3. sådana överföringar av taxameteruppgifter som avses i 17 och 22 §§ la-

gen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och

4. utlämnande av sådana uppgifter och meddelanden till Skatteverket som

avses i 24 § första stycket lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

20 §

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

1. sådan uppgiftsskyldighet som avses i 24 § tredje stycket och 26 § lagen

(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och

2. hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) ska

göras och vad den ska innehålla.

Tillsyn och avgifter

21 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik,

och

2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om redovis-

ningscentraler för taxitrafik och enligt föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)