SFS 2016:624 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

160624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 5 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 §, en ny bilaga, bilaga 9,

och närmast före 3 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis,
7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider,
8. bilaga 8 i fråga om registrering av infrastrukturavgifter på de vägar som

avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg, och

9. bilaga 9 i fråga om registrering av redovisningscentraler för taxitrafik.
I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter en-

ligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

3 kap.

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik

11 §

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtra-

fikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en
redovisningscentral upphört att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisnings-

central ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslu-
tet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § la-
gen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur regist-
ret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller var-
ning fattades.

1 Senaste lydelse 2014:1566.

SFS 2016:624

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:624

Uppgifter om taxameterutrustning ska gallras ur registret sju år från ut-

gången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.

4 kap.

1 §

2

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket

1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undantag för
uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återta-
ganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är för-

enade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, förarkod för taxiförarlegitimation,
serienummer på gemenskapstillstånd eller nummer på intyg om yrkeskun-
nande,

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 punkterna

2 och 4 och som är förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum

för giltigheten av sådana kort,

d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer eller ärendenummer,

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som

är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet,
8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

2 Senaste lydelse 2015:74.

background image

3

SFS 2016:624

b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 8

och som är förenade med datum,

9. registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik användas de upp-

gifter som enligt 6 § första stycket 8 lagen (2001:558) om vägtrafikregister
förs in i registret.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

5 kap.

6 §

3

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten en-

ligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa upp-
gifterna med de uppgifter för personen i fråga om körkortsregistreringen en-
ligt bilaga 2 punkterna 1�3, yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen enligt bi-
laga 3 eller i fråga om registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik
enligt bilaga 9 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begräns-
ningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna
avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller för-

arbevis,

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget

enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation en-

ligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik, den vars till-

stånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009
eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller någon annan prö-

vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211),

8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan

prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, eller

9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral för

taxitrafik eller någon annan prövad enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler för taxitrafik.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket

om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penning-
böter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om

3 Senaste lydelse 2014:1269.

background image

4

SFS 2016:624

den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till
något annat brott som avses i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

5

SFS 2016:624

Bilaga 9

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av redovisningscentraler för
taxitrafik följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik

Identitetsuppgifter

redovisningscentralens namn och per-
sonnummer, organisationsnummer,
samordningsnummer eller motsva-
rande identitetsbeteckning,

redovisningscentralens adress med
vilket avses folkbokföringsadress i
Sverige för fysiska personer och post-
adress för juridiska personer eller om
sådan saknas annan adress

verksamhetsansvarig och övriga prö-
vade personer med angivande av
namn och person- eller samordnings-
nummer

Tillståndsuppgifter

datum för beslut om tillstånd

datum för byte respektive utökning av
verksamhetsansvarig och övrigt prö-
vad samt när någon av dem inte
längre är engagerade i företaget

datum för beslut om varning eller
återkallelse av tillståndet

datum för när återkallelse av tillstånd
gäller, om annat än dag för beslut

grund för varning eller återkallelse

datum för tillstånds upphörande

olämplighetstid vid avslag

vid överklagande, datum för inhibi-
tion

background image

6

SFS 2016:624

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

datum för tillståndshavares dödsfall

datum för verksamhetsansvarigs
dödsfall

datum för konkursbeslut

föreståndares namn, person- eller
samordningsnummer och adress i
samband med dödsfall och konkurs

uppgift om den adress där den tek-
niska utrustning som används för
mottagande, lagring och utlämnande
ska finnas. Om tillståndshavaren inte
själv lagrar informationen adressen
till det företag med vilket avtal om
lagring slutits

Taxameteruppgifter

uppgift om, inklusive datum för, in-
stallation och besiktning av taxa-
meterutrustning

uppgift om besiktningsorgan som har
installerat och besiktat en viss taxa-
meterutrustning

uppgift om den som rapporterat in-
stallationen och besiktningen

uppgift om i vilket fordon taxameter-
utrustningen är installerad

uppgift om vilken redovisningscen-
tral som ett taxiföretag har anmält för
varje taxameterutrustning och från
vilket datum taxameteruppgifterna
ska överföras till denna redovisnings-
central

uppgifter som behövs av administra-
tiva skäl för handläggningen av ären-
den om redovisningscentraler för
taxitrafik