SFS 2016:626 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

160626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses i 1 § får ges

tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial i Sverige.
Tillstånd ska ges om

1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hem-

landet och den myndigheten har medgett att företaget etablerar sig i Sverige,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

på ett sätt som är förenligt med 3 kap. 2�7 §§, och

3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och
b) åtminstone motsvarar garantin enligt 4 och 4 c §§ lagen om insättnings-

garanti.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

2 Senaste lydelse 2010:1866.

SFS 2016:626

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016