SFS 2016:628 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att nuvarande 30 kap. 12 c och 12 d §§ ska betecknas 30 kap. 12 d och

12 e §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 12 c §, av följande lydelse.

30 kap.

12 c §

Sekretess enligt 10 § hindrar inte att uppgifter om insättare och deras

insättningar lämnas till ett kreditinstitut eller en clearingorganisation, om upp-
giften behövs för att förbereda eller genomföra utbetalningen av ersättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

SFS 2016:628

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016