SFS 2016:629 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

160629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:1016) om resolution;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om

resolution ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som ett land inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas övervakningsmyndighet,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, jul-

afton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i
tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de
särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/
2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europe-
iska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den
ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga län-

der inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i
krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäck-

ningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i

tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land

inom EES,

1 Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

SFS 2016:629

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:629

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är

hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,
finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-

förordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,
finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,
finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansi-

ellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för

resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanterings-
direktivet,

förordningen om resolutionsavgifter: Europeiska kommissionens delege-

rade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/59 av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till
finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin

enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen

enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i

flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen,
kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/

36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,
koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-

direktivet,

kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse,

krisavvärjande åtgärd:
a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för

återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse och 8 a kap. 7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruk-

tion eller avveckling enligt 3 kap. 3�5 och 12�24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande

åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller
25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

background image

3

SFS 2016:629

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare en-

ligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen
om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt

6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/

EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolu-
tion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direk-
tiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU
och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr
1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde,

sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti

som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § i den lagen,

kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artiklarna 28.1�28.4, 29.1�29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförord-

ningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-

holdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag
inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moder-

holdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hem-
mahörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moder-

företag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som

är etablerat i något land inom EES,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supple-

mentärkapitalinstrument,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land

utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett
moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåt-
gärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resul-
tat,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i kris-

hanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,
samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att

utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som
kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingföretag inom EES,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som

uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

background image

4

SFS 2016:629

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel

116 i kapital-

täckningsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva vär-

depappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har till-
stånd

a) för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3, 6, 7 och 8 den lagen,
b) att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och

ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1
den lagen, eller

c) att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta vär-

depappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 den lagen, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren

i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)