SFS 2016:630 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

160630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:1447) med instruktion

för Riksgäldskontoret ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast 4 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

Internationella överenskommelser

4 a §

Myndigheten får ingå sådana internationella överenskommelser som

följer av artikel 14.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av
den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.
Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikes-
nämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om
insättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:630

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016