SFS 2016:631 Förordning om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

160631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:834) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2011:834) om insätt-

ningsgaranti

dels att nuvarande 3 § ska betecknas 10 §,
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 3 § ska sättas närmast före 8 §,
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 3�9 och 11 §§, och närmast före

3, 4 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag

enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på
2 000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett
kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 §

2

I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till in-

sättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska
garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där
filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före
utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för
alla kostnader som det ådragit sig.

�&terbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett insti-

tut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt
garantisystems räkning. �&terbetalningarna ska göras i enlighet med instruk-
tioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning
ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs.
Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i
enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländ-
ska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara
berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om in-
sättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av tidigare 3 § 2011:834.

SFS 2016:631

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:631

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 §

Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelse-

skyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artik-
larna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU,
i den ursprungliga lydelsen.

5 §

Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa

kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

6 §

Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig

information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprung-
liga lydelsen.

7 §

Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det an-

ses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genom-
föras senast den 3 juli 2017.

För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda

information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad
som krävs för det syftet.

8 §

Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om beräkningen av avgif-

ter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

9 §

Garantimyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur instituten

ska lämna information om garantin i enlighet med 11�11 c §§ lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får också meddela
närmare föreskrifter om hur mottagande av sådan information ska bekräftas.

Samråd

11 §

Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av 8 §, ska

den samråda med Finansinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)