SFS 2016:632 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

160632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i

Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat till-

stånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering

men inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den
viseringsfria tiden har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har
uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,

4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller

hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som
krävs för inresa där,

5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, med-

vetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i
Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för
den rätten,

6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i

artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den
15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex
om Schengengränserna), eller

7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från

Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som
avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på
att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa
eller vistelse i den staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:147, bet. 2015/16:SfU17, rskr. 2015/16:260.

2 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2016:632

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:632

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)