SFS 2016:633 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

160633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om begravningsförordningen (1990:1147)

1

dels att 48 § ska upphöra att gälla,
dels
att rubriken närmast före 46 § ska utgå,
dels
att 46, 47 och 52 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 9 a, 9 b och 45 a §§ och närmast

före 9 a § och 45 a § nya rubriker av följande lydelse.

�&tervinning av metall som inte förbränts vid kremering

9 a §

Metall ska maskinellt sorteras ut och skiljas från askan. Utsortering får

göras manuellt om det behövs.

9 b §

Innehavaren av krematoriet ska särredovisa kostnaderna och ersätt-

ningen från återvinningen i sin redovisning av begravningsverksamheten.

Reglering av kostnader vid gravsättning

45 a §

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om de ersättningsbelopp

som ska gälla när gravsättning på gravplats eller motsvarande tillhandahålls
enligt 9 kap. 11 § begravningslagen (1990:1144). Beloppen ska avse dels
gravsättning på bestämd gravplats, dels gravsättning utan bestämd gravplats.
Ersättningsbeloppen ska gälla de följande fem kalenderåren. Huvudmännen
för begravningsverksamheten ska på lämpligt sätt informeras om beloppen.

46 §

2

Ersättningsbeloppen ska grundas på en genomsnittlig beräkning av

den årliga kostnaden för en gravplats. Genomsnittsbeloppet beräknas genom
att nittio procent av huvudmännens samlade kostnader för begravningsverk-
samheten, minskat med kostnaderna för kremationsverksamheten, divideras
med antalet gravplatser hos huvudmännen som är eller har varit upplåtna med
gravrätt.

För gravsättning på en bestämd gravplats ska ersättningsbeloppet faststäl-

las till genomsnittsbeloppet multiplicerat med 25. Om gravsättning görs på en
redan upplåten gravplats ska ersättningsbeloppet fastställas till genomsnitts-
beloppet multiplicerat med det antal år som upplåtelsetiden förlängs med.

1 Senaste lydelse av 48 § 1999:882.

2 Senaste lydelse 1999:882.

SFS 2016:633

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:633

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

För gravsättning utan bestämd gravplats ska ersättningsbeloppet fastställas

till genomsnittsbeloppet.

47 §

3

Svenska kyrkan, Stockholms och Tranås kommuner ska till Kammar-

kollegiet lämna de uppgifter som framgår av 9 kap. 12 § begravningslagen
(1990:1144). Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om de uppgifter som
ska lämnas.

52 a §

Begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för

fullgörande av uppdraget. Länsstyrelsen ansvarar för utbildning av begrav-
ningsombuden.

Länsstyrelsen får fakturera församlingen för kostnader som är hänförliga

till utbildning av de begravningsombud som är verksamma inom församling-
ens förvaltningsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

3 Senaste lydelse 1999:882.