SFS 2016:634 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

160634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 2 a och 2 b §§

aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 a §

1

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket

ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

3 kap.

1 §

2

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registre-

ring och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handlägg-
ning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor,

eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elek-
tronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid en anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 000 kronor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30

eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551) eller en delningsplan enligt 24 kap.
16 § samma lag, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kronor,

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman

har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att

bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

7. vid en annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om en sådan anmä-

lan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift,
700 kronor.

1 Senaste lydelse 2006:503.

2 Senaste lydelse 2015:679.

SFS 2016:634

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:634

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4 kap.

2 a §

3

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får under-

tecknas med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.
Om ett intyg enligt 1 kap. 15 § fjärde stycket upprättas i elektronisk form,

ska det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som av-
ses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den
inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprung-
liga lydelsen.

2 b §

4

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som

har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Bolags-

verket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som
får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:503.

4 Senaste lydelse 2006:503.