SFS 2016:635 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

160635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 a, 3 b och 5 a §§ stiftelseförordningen

(1995:1280) ska ha följande lydelse.

3 a §

1

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot

eller, om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren.

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till tillsynsmyndig-

heten eller registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektro-
nisk underskrift.

Myndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

3 b §

2

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som

har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten
eller registreringsmyndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Myndig-

heten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som
får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

5 a §

3

Till en anmälan för registrering enligt 10 kap. 2 § eller 3 § första

stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) av revisor ska det fogas en kopia av en av
revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdra-
get. Undertecknande får ske med en elektronisk underskrift.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk under-

skrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:106.

2 Senaste lydelse 2008:106.

3 Senaste lydelse 2008:106.

SFS 2016:635

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016