SFS 2016:636 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar;

160636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 a, 25, 27 och 27 a §§ förordningen (1987:978)

om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

2 a §

1

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket

ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

25 §

2

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering

och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med föl-
jande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
underskrift, 1 100 kronor,

2. vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kro-
nor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 12 kap. 6 eller

31 § lagen om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 000 kronor,

5. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

ske, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring

av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska
en avgift enligt första stycket 5 betalas för varje sådan firma.

Om en anmälan enligt första stycket 3 avser registrering av en fusionsplan

med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag, ska även
en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktie-
bolag.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,

1 Senaste lydelse 2008:104.

2 Senaste lydelse 2015:680.

SFS 2016:636

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:636

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 §

lagen om ekonomiska föreningar.

Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 §

andra stycket första meningen eller 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska fören-
ingar eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom om
upphävande av firmaregistrering.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas

inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

27 §

3

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får under-

tecknas med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

27 a §

4

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som

har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Bolags-

verket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som
får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:104.

4 Senaste lydelse 2008:104.