SFS 2016:637 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);

160637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7, 12 och 14 §§ fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Protokollet förs och undertecknas eller skrivs under med en elektronisk

underskrift av förrättningslantmätaren eller någon annan tjänsteman vid lant-
mäterimyndigheten.

Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att

hans eller hennes tillförlitlighet kan anses minskad får inte vara protokoll-
förare.

12 §

2

När ett protokoll har satts upp ska förrättningslantmätaren göra en

anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen ska anges och
namn eller signatur sättas ut. Anteckningen får skrivas under med en elektro-
nisk underskrift.

14 §

3

De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet ska föras samman

till en akt.

De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som avses i 15 § för-

sta stycket första meningen, ska förses med en särskiljande beteckning efter
hand som de kommer in eller upprättas och förses med uppgift om lantmäte-
rimyndigheten och ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in
ska dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

Ett beslut som inte tas upp i protokollet ska antecknas på ett dagboksblad

eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut ska undertecknas med namn
eller signatur eller skrivas under med en elektronisk underskrift av förrätt-
ningslantmätaren eller, om en annan tjänsteman har meddelat beslutet, av
denne.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2004:398.

2 Senaste lydelse 2004:398.

3 Senaste lydelse 2004:398.

SFS 2016:637

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:637

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7, 12 och 14 §§ fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Protokollet förs och undertecknas eller skrivs under med en elektronisk

underskrift av förrättningslantmätaren eller någon annan tjänsteman vid lant-
mäterimyndigheten.

Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att

hans eller hennes tillförlitlighet kan anses minskad får inte vara protokoll-
förare.

12 §

2

När ett protokoll har satts upp ska förrättningslantmätaren göra en

anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen ska anges och
namn eller signatur sättas ut. Anteckningen får skrivas under med en elektro-
nisk underskrift.

14 §

3

De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet ska föras samman

till en akt.

De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som avses i 15 § för-

sta stycket första meningen, ska förses med en särskiljande beteckning efter
hand som de kommer in eller upprättas och förses med uppgift om lantmäte-
rimyndigheten och ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in
ska dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

Ett beslut som inte tas upp i protokollet ska antecknas på ett dagboksblad

eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut ska undertecknas med namn
eller signatur eller skrivas under med en elektronisk underskrift av förrätt-
ningslantmätaren eller, om en annan tjänsteman har meddelat beslutet, av
denne.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2004:398.

2 Senaste lydelse 2004:398.

3 Senaste lydelse 2004:398.

SFS 2016:637

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:637

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)