SFS 2016:640 Lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier

160640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:105) om insyn i
finansiering av partier;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2014:105) om insyn i fi-

nansiering av partier ska ha följande lydelse.

11 §

En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra stycket ska

skrivas under av den som är behörig företrädare för partiet på central nivå.

Om en handling som avses i första stycket upprättas elektroniskt, ska den

undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i ar-
tikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hållunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:640

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016