SFS 2016:641 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

160641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § och rubriken närmast före

2 a § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Undertecknande med elektronisk underskrift

2

2 a §

3

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får under-

tecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska trans-
aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2008:91.

3 Senaste lydelse 2008:91.

SFS 2016:641

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016