SFS 2016:643 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

160643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 13 § och rubriken närmast

före 1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk underskrift

13 §

2

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-
skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphä-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2006:486.

SFS 2016:643

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 13 § och rubriken närmast

före 1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk underskrift

13 §

2

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-
skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphä-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2006:486.

SFS 2016:643

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016