SFS 2016:644 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

160644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 a § årsredo-

visningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds

av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseleda-
möter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under
årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat

ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter
i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets
förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsor-
tium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller
av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska
årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktö-
ren.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av

förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bo-
lagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisnings-

skyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas

med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktio-
ner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvi-

kande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2014:1386.

SFS 2016:644

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:644

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats
till styrelsens protokoll.

�&rsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den underteckna-

des.

8 kap.

3 a §

3

Handlingar som avses i 3 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller 2 får undertecknas med en elek-

tronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 3 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:89.