SFS 2016:646 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

160646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken närmast före 1 kap. 9 § bo-

stadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk underskrift

2

9 §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2008:84.

SFS 2016:646

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016