SFS 2016:647 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

160647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsfrämjande verksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:588) om

utbildning för fredsfrämjande verksamhet

2 samt 1�3 §§ ska ha följande

lydelse.

Lag om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

1 §

3

Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbild-

ning inom ramen för internationellt militärt samarbete.

2 §

4

Den som i Sverige eller utomlands ska delta i utbildning inom ramen

för internationellt militärt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmak-
ten ska ha samtyckt till att delta i utbildningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap.

3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller
repetitionsutbildning.

3 §

5

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning inom ramen för
internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag
ska även då anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i

annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan
som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt ska anses fullgöra repeti-
tionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:402.

3 Senaste lydelse 1996:402.

4 Senaste lydelse 2002:278.

5 Senaste lydelse 2002:278.

SFS 2016:647

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:647

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)