SFS 2016:648 Lag om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

160648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda
regeringsärenden;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:341) om beslut i

särskilda regeringsärenden ska ha följande lydelse.

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen

för internationellt militärt samarbete,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska

militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg

och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska stats-
fartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium

samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

SFS 2016:648

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016