SFS 2016:649 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

160649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

2

Grundutbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krigsupp-

giften kräver.

Repetitionsutbildningen ska vidmakthålla och utveckla skickligheten för

krigsuppgiften.

Utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete kan ingå i

grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller
vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsupp-
giften kräver.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som

syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

2 Senaste lydelse 2002:276.

SFS 2016:649

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016