SFS 2016:650 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

160650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 § förordningen (1996:927) med bestäm-

melser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

1

Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett annat land

finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring
utomlands och lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt
militärt samarbete. Med de begränsningar som följer av dessa bestämmelser
får den som tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgif-
ter i ett annat land.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:268.

SFS 2016:650

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016