SFS 2016:651 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

160651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)
dels att 1, 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 3 § strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 2�4 §§,
� 12 § strålskyddslagen i fråga om 5�7 §§,
� 13 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,
� 14 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,
� 15 § strålskyddslagen i fråga om 9 och 9 a §§,
� 16 § strålskyddslagen i fråga om 10 §,
� 17 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
� 18 § strålskyddslagen i fråga om 11 §,
� 19 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
� 20 § första stycket 3 strålskyddslagen i fråga om 12 § 1,
� 21 § strålskyddslagen i fråga om 8 a och 8 b §§ och 12 § 2,
� 22 § strålskyddslagen i fråga om 12 § 3 och 13 § första stycket 1,
� 22 a § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 14 a § första stycket,
� 25 § strålskyddslagen i fråga om 13 § första stycket 2,
� 27 § första stycket strålskyddslagen i fråga om 14 §,
� 27 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 14 a § första stycket,
� 29 § strålskyddslagen i fråga om 15 §,
� 30 § strålskyddslagen i fråga om 16 §,
� 31 § strålskyddslagen i fråga om 17 §,
� 43 § strålskyddslagen i fråga om 9 och 16 a §§,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 20 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i övriga delar.

2 §

2

Bestämmelserna i 18 § samt 20 § första stycket 1, 2 och 4 strålskydds-

lagen (1988:220) gäller inte i fråga om

1. radioaktiva ämnen vars aktivitet eller specifika aktivitet inte överstiger

vad som framgår av bilagan till denna förordning,

2. apparat som innehåller ett radioaktivt ämne, även om ämnets aktivitet

eller specifika aktivitet överstiger det som anges i bilagan till denna förord-
ning, under förutsättning att

1 Senaste lydelse 2013:1044.

2 Senaste lydelse 2008:457.

SFS 2016:651

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:651

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

a) apparaten är konstruerad som en sluten strålkälla och inte under normala

driftsförhållanden i någon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från appara-
tens ytterhölje förorsakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme,
och

b) Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt apparattypen för fri användning

och angett villkor för deponering av det radioaktiva ämnet,

3. elektrisk apparat som Strålsäkerhetsmyndigheten har förklarat typgod-

känd för fri användning och som inte under normala driftsförhållanden i nå-
gon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från apparatens ytterhölje förorsa-
kar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme,

4. apparat innehållande katodstrålerör som är avsett att visa bilder, eller an-

nan elektrisk apparatur som drivs med en elektrisk spänningsskillnad som inte
överstiger 30 kilovolt, förutsatt att dessa inte under normala driftsförhållan-
den i någon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från apparatens ytterhölje
förorsakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme, och

5. material som har förorenats av radioaktiva ämnen till följd av ett utsläpp

som godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten och som myndigheten har för-
klarat inte ska kontrolleras ytterligare.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att lagen ska gälla

även i fråga som avses i första stycket.

3 §

3

Tillstånd enligt 20 § första stycket 2 strålskyddslagen (1988:220) krävs

inte för att till Sverige föra in produkter som omfattas av lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter.

12 §

4

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. tillståndsplikt enligt 20 § första stycket 3 strålskyddslagen (1988:220)

för vissa tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

2. tillståndsplikt enligt 21 § strålskyddslagen för andra tekniska anord-

ningar som kan alstra icke-joniserande strålning än sådana som avses i 8 a §
denna förordning, och

3. tillstånd enligt 22 § andra stycket strålskyddslagen för sjukvårdshuvud-

män, vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättningar, institutioner eller före-
tag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Tidigare 3 § upphävd genom 2006:1220.

4 Senaste lydelse 2013:1044.