SFS 2016:652 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

160652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 1�3 till skolförordningen (2011:185) ska

ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.
2. Förordningen tillämpas första gången höstterminen 2016 för elever som

påbörjar årskurs 4 i grundsärskolan och sameskolan respektive årskurs 5 i
specialskolan.

3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5

respektive 6 ska undervisningstiden i ämnet matematik vara minst 1 075 tim-
mar respektive 1 040 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.

4. För elever i specialskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 6 res-

pektive 7 ska undervisningstiden i matematik vara minst 1 230 timmar res-
pektive 1 195 timmar.

5. För elever i sameskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 res-

pektive 6 ska undervisningstiden i matematik vara minst 850 timmar respek-
tive 815 timmar.

6. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2016

påbörjar

a) årskurs 7 eller en högre årskurs i grundsärskolan, eller
b) årskurs 8 eller en högre årskurs i specialskolan.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:652

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:652

Bilaga 1

1

Timplaner för grundsärskolan

Timplan för elever som läser ämnen

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

225

Hem- och konsumentkunskap

525

Idrott och hälsa

750

Musik

395

Slöjd

730

Svenska eller svenska som andraspråk

1 300

Engelska

180

Matematik

1 110

Naturorienterande ämnen och teknik

785

Samhällsorienterande ämnen

695

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

6 890

Därav skolans val

1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)

Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt

�mnesområden

Estetisk verksamhet

995

Kommunikation

995

Motorik

995

Vardagsaktiviteter

995

Verklighetsuppfattning

995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665

1 Senaste lydelse 2013:249.

background image

3

SFS 2016:652

Bilaga 2

2

Timplan för specialskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

250

Hem- och konsumentkunskap

130

Idrott och hälsa

540

Rörelse och drama

245

Slöjd

350

Teckenspråk

725

Svenska 1

560

Engelska

515

Matematik

1 265

Geografi

940

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi

850

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

380

Totalt garanterat antal timmar

8 070

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

2 Senaste lydelse 2013:249.

background image

4

SFS 2016:652

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga 3

3

Timplan för sameskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

140

Hem- och konsumentkunskap

40

Idrott och hälsa

310

Musik

120

Slöjd

180

Svenska

910

Engelska

280

Matematik

885

Geografi

700

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

Samiska

800

Elevens val

60

Totalt garanterat antal timmar

4 425

Därav skolans val

210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas.

3 Senaste lydelse 2013:249.