SFS 2016:653 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

160653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt

eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder
mot brand.

Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket

gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet.
I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstid-
ning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphä-
vande av sådana föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:653

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016